Vad skall vi göra med alla mätningar i applikationen och i infrastrukturen ?

 

Vi får ofta höra från verksamheternas IT ansvariga, ”vad skall vi göra med all information som ni på LIL (Lights In Line) mäter”.

 

Man kan aldrig mäta för mycket !

Vi på LIL tillhandahåller tjänster som mäter hur applikationer och IT-infrastrukturer mår, med avseende på tillgänglighet och svarstider, utifrån användarens perspektiv.

Ofta får vi frågan, ”vad skall vi göra med all information”, ”det är väl onödigt att mäta så mycket”,” det tar så pass mycket kraft från våra system att det kanske påverkar prestandan” ,,,,,

Frågorna är berättigade och det är säkert några som har skräckexempel, exempelvis, allt som mäts skall visas,,

Låt oss bena ut påståenden ovan

Vad skall vi göra med all information ?

Informationen som samlas in läggs vanligtvis i en databas. Och därefter så förädlas informationen enligt följande :

  • Larm kan skickas till berörda personer om svarstider/tillgänglighet går över tröskelvärden
  • Riktad information till verksamheten trender exempelvis antal besök på siten ,upplevda svarstider etc.
  • Analys av hur infrastrukturen/applikationen mår , trender , samt vid felsökning. Som den svarta boxen som finns i flygplanen, ovärderlig information för att förstå vad som hände.

Det är väl onödigt att mäta så mycket. ?

Ja det är naturligtvis onödigt om det inte används. Och en del information förädlas inte direkt till verksamheten, men när ngt extraordinärt händer är det till gagn för utredningen Det är ingen som ifrågasätter att svarta lådan finns på flygplanen 😉

Det tar så pass mycket kraft från våra system, påverkar prestandan.

Ja det tar naturligtvis lite kraft från IT-systemen, men naturligtvis prestandatestar man innan man inför systemen för att se påverkan för användaren. Våra erfarenheter är att det finns flera andra applikationer, exempelvis antivirusapplikationer som tar mycket mera kraft. Den övervakning LIL tillhandahåller är testad och håller måttet avseende minimal prestandapåverkan.

 

Så problemet är inte att vi mäter för mycket utan utmaningen är att förädla informationen så att verksamheten får nytta.

Med över 10 år i branschen och hundratals nöjda kunder är vi på LIL rustade att hjälpa din verksamhet att få nytta av den förädlade informationen.

Myten om att ett IT-system är färdigutvecklat.

Jag hör ibland uttryck, ”nu är IT-system färdigutvecklat nu förvaltar vi enbart”.

Ett bra it system är aldrig färdigutvecklat.

I början på sjuttiotalet:

  • då jag programmerade assembler för ett stort Amerikanskt bolags lagerhantering i Danmark
  • då patchar till mjukvaran av operativsystemet kom max vartannat år
  • då användarna stansade in order och inleveranser på hålkort,
  • då lagerpersonalen fick plocklistor i stora pappersbuntar
  • då datamaskinerna nästan aldrig uppgraderades
  • då användarpåverkan var obefintlig
  • då inget internet fanns (kommunikation mellan nordens huvudkontor skedde med proprietär kommunikation max 0,00003 mbit/s)

DÅ KUNDE VI SÄGA ATT ITSYSTEMET VAR FÄRDIGUTVECKLAT

IDAG krävs att ett IT-system utvecklas kontinuerligt. För att hänga med i utvecklingen, uppdaterar vi de olika ramverkens s versioner, patchar os, tar hänsyn till användarsynpunkter, lagförslag tillkommer, säkerhetsuppdateringar etc. etc.

De IT-system som inte utvecklas kommer att krascha förr eller senare (en patch införs o programvaran klarar inte nya patchen)

Och idag så utför vi prestandatester/stabilitetstester kontinuerligt så att användarna får rimliga svarstider.

Och apropå, utfördes prestandatester i början på sjuttiotalet?

Jo, men vi kallade det miljöförbättringar,,, vi som programmerade var tvungna att själva köra driften och ju effektivare program desto tidigare fick man gå hem, 😉

 

Vad är svarstiden på din webbplats och är den bra ?

Den första delen, vad är svarstiden,besvaras med vilken svarstid menas.

När vi från vår webbläsare begär en viss webbsida så skickas en begäran till webbservern som gör i ordning svaret och skickar svaret till din webbläsare som sedan visar upp sidan.

Här kan vi dela upp totala svarstiden i två delar, svarstiden från backend (begäran sida-webbservern svar till din webbläsare) och svarstiden frontend (webbläsaren visar resultatet).

Backend tiden är relativ enkel att mäta och görs ofta medelst syntetisk mätning eller vad vi kallar för aktiv mätning. Man tillverkar en robot som, i det enklaste fallet, läser in en sida och rapporterar svarstiden. Med detta ser vi tendenser hur backend mår och svarstidsförändringar vid exempelvis många samtidiga användare.

Frontendtiden är lite mer komplicerad att välja ut. Man brukar säga, ”svarstiden är när användaren uppfattar att sidan syns”.

Men är det när skärmen visar att något kommer, när sidans konturer växer fram,när texten finns på plats, när du kan interagera med sidan, när alla nerladdade objekt är på plats ?

Google klassificerar sedan ett tag prestandan på din webbplats genom att bland annat beakta FCP = first contentful paint, dvs när du ser sidans framtoning.

Genom att Google i presentationen i sina sökresultat visar de snabbaste sidorna först så blir bra prestanda plötsligt synbar business,,,

Så ett svar på ingressen är svarstiden är backend plus delen av frontend som är FCP, bra svarstid är när denna är under 1000 millisekunder.

Hos Lights In Line brinner vi för bra prestanda och vi vet tillsammans med våra kunder vad som långsiktigt behövs för att få bra prestanda utifrån användarens perspektiv.

Nyfiken att höra vad vi kan göra för dig ?

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog.

Kontinuerliga prestandatester i produktion förbättrar tillgängligheten.

Etablerade proaktiviteter för att förbättra tillgängligheten

En applikation/webbplats utsätts i produktion för prestandatester när exempelvis någon annonsering och eller TV-inslag säger , kolla på webbplatsen xxx

Många är ju ständigt uppkopplade och bara några klick från webbplatsen, därav ibland ”anstormningar” till webbplatsen.

För vissa webbplatser kan plötslig ökad belastning medföra otillgänglighet för besökaren.

Därför utförs i proaktivt syfte ofta prestandatester i dedikerad testmiljö och oftast påträffas flaskhalsar som kan leda till dålig prestanda i produktion.

Att utföra dessa tester i dedikerad miljö är ett måste eftersom man då kan utföra repetitiva tester och veta att man är ensam och dessutom enbart ändrar en parameter åt gången. Efter korrigering av applikationskod/infrastruktur vid påträffade flaskhalsar genomförs ånyo prestandatester tills prestandamålen uppnåtts.

Dessa prestandatester i kombination med efterföljande monitorering i produktion med avseende på antal besökare, svarstid utifrån användarens perspektiv samt hälsa( resursförbrukning tjänster/infrastruktur) är en bra bas för att ha bra tillgänglighet.

Varför då utföra prestandatester i produktion

Utvecklingstrenden är numera  agil, fler och fler  applikationsförändringar genomförs i produktion per månad, en del företag/organisationer är nere några gånger per dag. Säkerhetspatchar, uppgraderingar av servicesystem som CMS , databashanterare, Virtuella OS, firmware etc etc tillkommer.

Kort sagt, dagens produktionssystem förändras kontinuerligt i hastigare takt och att göra meningsfulla prestandatester efter varje förändring blir med dagens metoder tämligen dyrt.

Ett led i att öka tillgängligheten med vettiga kostnader/insatser är att under kontrollerade förhållanden motionera, läs utföra kontrollerade prestandatester, delar av applikationen och därigenom få ett mått på hälsan kontinuerligt.

Visst finns det risker med dessa kontinuerliga prestandatester, men dessa risker skall jämföras med risken att din webbplats/applikation upplevs som otillgänglig  av dina användare vid ökad volym.

Förutsättningar.

En förutsättning för prestandatester i produktion är att företaget/organisationen har applikatoriska och infrastrukturella mätningar och vet vid vilken volym applikationen/infrastrukturen börjar genererar högre svarstider för användaren.

Om oss på Lights In Line AB.

Vi brinner för proaktivitet avseende tillgänglighet och tillsammans med företag/organisationer identifierar/implementerar vi tjänster som kan/bör införas för att förbättra tillgängligheten.

Kontakta oss och vi kan träffas för en förutsättningslös diskussion om vilka tjänster som skulle kunna passa för din organisation.

Självlärande system vid kvalitetssäkring av IT-system

Övervakning av IT-system utgöres traditionellt av att ha koll på resursförbrukning på hårdvara (cpu, disk io etc), svarstider utifrån användarens perspektiv samt volymen (antal användare, transaktioner, hits).

Till dessa mätningar sätts lämpliga larmnivåer/eskaleringar om otillgänglighet eller om tröskelvärden för exempelvis svarstider överskridits.

Lights In Line är sedan fler tillbaka en av de ledande leverantörerna med dylika tjänster.

I dagens komplexa infrastrukturer kan allt se bra ut med dessa traditionella mätningar  , men ibland kan en komponent (infrastruktur eller tjänst) sluta fungera utan att larma med resultat att vissa användare exempelvis inte kan nå webbplatsen.

Hos några av våra kunder har vi därför kompletterat vårt tjänsteutbud genom att kontrollera om volymen hos en applikation minskar onormalt och kan därmed varna.

För att minska risken för felaktiga varningar så måste systemet vara självlärande beträffande användarnas beteende.

Vill du veta mera och/eller ser att detta skulle vara lämpligt att införa i din organisation så tveka inte att kontakta oss på Lights In Line så berättar vi gärna mera.

 

Förenkla hanteringen av konsult och tjänsteinköpen nu på hösten

Vår partner sedan flera år tillbaka tillbaka , SWCG, rekommenderar Lights In LIne AB då det gäller kvalitetssäkring inom IT-system.

SWCG s mantra är att ”kunden skall kunna få tillgång till rätt kompetens och lösning oberoende av storlek, varumärke och geografisk placering”.

Se artikeln https://swcg.com/2017/06/16/lights-in-line-det-handlar-om-tillgangligheten-av-dina-it-system/

 

Är 99,9 procent tillgänglighet på din website bra eller dåligt?

Det korta svaret är, det beror på.

Först lite bakgrund.

Sedan flera år tillbaka har leverantörer och kunder  i  upphandlingar av IT system i bästa fall skrivit in SLA (Service Level agreement) avseende IT systemets tillgänglighet och även definition rörande tröskelvärden för acceptabla svarstider.
Sedan har leverantörerna/kunderna i bästa fall haft en mätmetod som utför aktiv mätning (d.v.s. ett användningsfall som körs var x minut och lagrar resultatet). Några har även infört RUM, real user monitoring, d.v.s. du mäter svarstiden på varje användares webbläsare när denne surfar på de olika sidorna och får därigenom ett medelvärde av användarupplevelsen. Dessa mätningar syftar till att följa upp huruvida leverantören uppfyllt SLA-avtalen.
Sedan flera år tillbaka har LIL paketerat och skräddarsytt tjänster för våra kunder just för att ha koll på sin IT-miljö avseende användarupplevelsen avseende tillgänglighet och svarstider över givna tröskelvärden.
Eftersom IT är business så påverkas ju dina affärer/varumärke om svarstiderna är orimligt höga, eller ännu värre, din site är otillgänglig. I branschen reglerar vi dessa avvikelser med SLA enligt ovan resonemang.
Men till frågan ”är 99,9 procent s tillgänglighet bra eller dåligt” ?
99,9 procent tillgänglighet under en månad kan vara extremt bra ur ett affärsperspektiv om otillgängligheten (en gång på 43 minuter) sker på natten när ingen kund exempelvis har försökt att handla.
I motsatta fallet kan det vara extremt dåligt ur ett affärsperspektiv med 99,9 procents tillgänglighet om avbrottet fanns under den mest intensiva timmen under månaden.
Det är därför som vi nu börjat lägga till, förutom vanligt SLA avtal , ”hur påverkades affärerna/varumärket av otillgängligheten” i våra rapporteringar.
Vi är övertygade att detta framåt i större omfattning kommer att skrivas in i kvalitetskraven mellan kund och leverantörer.
LIL är pionjärer inom kvalitetssäkring avseende prestandatester och övervakning enligt SLA, kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.

Likheten mellan motion och kvalitetssäkring av IT-system.

Nästa år skall jag börja motionera/röra mig mera. Eller efter semestern skall jag ta tag i det här med mera motion. Jag vill göra det för jag vet att jag troligen kommer att må bättre, orka mera, vara på bättre humör, helt enkelt livskvalitet.

Om jag nu övervinner svårigheten att dra på mig joggingskorna å ut i skogen, eller friskis o svettis passet å passa tiden, ta mig till simhallen innan dom stänger , etc. så har jag kommit igång. Kan jag nu också göra dessa aktiviteter repeterbara så är det bara att gratulera.

Nästa steg är att se till så att jag inte tar i för mycket, tränar över min förmåga, skador kommer då som ett brev på posten (hm i dessa kvalitetsproblem med distribution av post är detta nog ett uttryck som kommer att försvinna 😉 ) Men klarar jag mig igenom och tränar efter min förmåga och ökar kapaciteten kontrollerat så märker jag hur allting blir lättare i min tillvaro.

Nu mår jag så bra att det vore dumt att sluta motionera/röra sig mycket och belöningarna duggar tätt jag orkar mera och känner mig upprymd i mitt arbete.

 

Vi på Lights In Line vet att du vet att kvalitetssäkring av dina IT-system gör att dessa kommer att må bättre och du själv som ansvarig då kommer att må bättre.

Vi ser till så att du inte överarbetar och tar i för mycket med kvalitetssäkringen (prestandatest-övervakning i produktion), vi hjälper dig också att komma igång och hjälper dig över trösklarna (som oftast inte är så höga som man tror)

Vi sporrar dig och hjälper dig att fortsätta kvalitetssäkringen och du kommer att må bra efter allt beröm från användare och ledning. Och framför allt kommer du mår bra eftersom du har koll på hur många som besöker dina webbplatser, besökarnas upplevda svarstider, att din applikation/servrar är rätt dimensionerade. Och framför allt, du vet att din applikation klarar av x samtidiga användare utan att systemet kraschar.

Och sedan har du kontakt med ett företag som har förmåga att hjälpa dig med analys och hjälp av eventuella prestandaproblem, det blir din bonus,

Kontakta oss så kan vi som din personlige tränare kanske lägga upp en plan tillsammans.

Bo Svensson

070-5940948

Skydda dig mot dåliga svarstider och otillgänglighet i IT-systemen

Under flera år har vi tillsammans med våra kunder utvecklat metoder och tjänster som passar just den kundens behov avseende skydd för dåliga svarstider och otillgängliga IT-system.

Vilken nivå man skall ha på skyddet beror helt och hållet på kundens ambition och IT-systemets betydelse för verksamheten.

I huvudsak är det tre olika nivåer, bas, mellan och stor :

Bas

Vi mäter tillgängligheten/svarstiden på ditt/ dina IT-system webb eller Intranät utifrån användarens perspektiv. Larm skickas.  Månatliga rapporter avseende kvalitén skickas till dig. Du har möjlighet att logga in på din sida och ta del av resultatet.

Mellan.

Som Bas, det som tillkommer är att vi nu även övervakar infrastrukturen (servrar nätverk) samt även ger dig volymuppgifter hur många som använder sig av webb /intranät etc. Mera detaljerade rapporter skickas. I proaktivt syfte utförs även repetitiva prestandatester för att se om det finns några svagheter i infrastruktur samt applikation.

 Stor.

Här har du tagit beslut om att vi blir din partner avseende kvalitetsuppföljning samt även rådgivare vid kapacitetsplanering av dina IT-system. Naturligtvis ingår allt som nämnts i tjänsten mellan och dessutom, vi håller koll på din tillgänglighet och mailar/ringer om det är någon otillgänglighet. Vi har kontakt med din/dina leverantörer och samordnar vid behov informationen. Erfarenhetsmässigt så ligger våra kunder här i det segment som outsourcat delar eller all sin IT-verksamhet och ser oss som hjälp koordinator/delar av beställarkompetens.

——————————————————————————————————————–

För alla våra tjänster använder vi de tekniska verktyg som vi anser vara bäst utifrån tekniskt/ekonomiskt perspektiv. Eftersom det är tjänster vi levererar så behöver du aldrig bekymra dig om licenser/hårdvara, de ingår i våra tjänster.

Oavsett nivå så ingår naturligtvis att du själv kan följa kvalitén på dina IT system genom appar och ”dina sidor”.

 Vi har en dialog med dig vilken nivå du skall välja. Det viktiga är att du får den nivå som bäst svarar mot dina behov och då kan det vara bas, mellan eller stor.

——————————————————————————————————————–

Ring /mejla/sms , så kan vi boka in ett möte

Epost :  bo.svensson@lightsinline.se  eller ledning@lightsinline.se

Mobil :070-5940948 eller 08-750 76 00

Hemsida : Och se alla våra nöjda kunder samt hur dom använder tjänsterna  www.lightsinline.com

Engagemang är det enda som betyder något

mip 20160504patrik

Min Pension är ett företag man helt enkelt bara måste betrakta som ett genialiskt litet affärskoncept inom modern informationshantering. Här samlar man dagligen in data från cirka 30 svenska pensionsbolag så alla svenska medborgare smidigt kan logga på för att få sin egen aktuella pensionsprognos. För Patrik Berg, IT-chef och IT-arkitekt på Min Pension är det ständigt många bollar i luften när vi träffas på hans kontor på Karlavägen i Stockholm för att ta reda på mer om företaget och dess utmaningar.

Varje år gör över 2,6 miljoner svenskar 4 miljoner inloggningar på Min Pensions webbsite för att i sin tur göra 6 miljoner pensionsprognoser, så det är kanske inte så konstigt att bolaget länge varit kund hos Lights In Line vad gäller prestandatest. Under ”högsäsong”, det vill säga när alla svenskar får det orangea kuvertet i brevlådan, ökar transaktionsvolymerna drastiskt i Min Pensions system när alla plötsligt vill titta in på webbsiten för att att få mer detaljer. Här gäller det alltså att under resten av året trimma och testa systemen innan man går in i hetluften vilket inträffar mellan mitten av februari och slutet på mars.

Medan vi slår oss ner i ett stort konferensrum berättar Patrik att företaget idag har 10 anställda och att man planerar att anställa ytterligare. Leverantörer av IT-tjänster är desamma som när man började för fjorton år sedan, med Sigma som leverantör av system- och systemutveckling och EVRY som drift- och produktionspartner. Den tredje leverantören är Lights In Line som prestandatestar systemen men också fungerar som något av ett ”kitt” mellan utveckling och produktion. Patrik förklarar:

-Lights In Line mäter hela tiden vad som händer med systemen i den verkliga produktionen. Sedan kan vi alla tillsammans gå på djupet med eventuella fel. Alla vet ju att ingenting händer av en slump och genom Lights In Lines tester och mätverktyg kan vi snabbt hitta flaskhalsar genom att minut för minut ha koll på den tekniska infrastrukturen, transaktionsvolymerna, svarstider och sedan gå igenom incidenter. Sedan följer vi upp med gemensamma veckomöten då vi går igenom hur veckan varit, så att alla är med på banan.

DevOps

När vi pratar med Bo Svensson, VD på Lights In Line, berättar han att det här arbetssättet idag kallas för DevOps (Development & Operations), det vill säga motsatsen till de stuprör som lätt uppstår när drift och utveckling jobbar var och en för sig. DevOps betyder helt enkelt att man jobbar tätare tillsammans i relativt korta projekt där både verksamheten, utvecklare och drift är med i hela processen. Ett arbetssätt som också fokuserar en hel del på kultur och att man har ETT arbetssätt i projekten. Patrik fortsätter:

-För mig här på Min Pension är det är viktigt att vi har en maximalt effektiv kultur i utvecklingsarbetet. Under de senaste åren har Min Pension kommit att bli en allt viktigare partner för både pensionsbolagen och pensionsmyndigheten vilket i sin tur innebär djupare integration med våra system. Exempelvis har Pensionsmyndigheten ”jackat in” sig i våra system vilket innebär att vi måste ta hänsyn till varandras utvecklingsprocesser och riktlinjer, en trend mot mer verksamhetsnära systemutveckling och kontinuerlig produktionssättning. En bra jämförelse är med appar på en mobiltelefon. Här kommer ständigt nya förändringar och förbättringar, så här blir DevOps en given metodik. Men det gäller också att hålla stenhård kostnadskontroll och veta när man gjorde exakt vad.

En resa från 2013 till idag

Men precis som i alla företag kan det från tid till annan gå både upp och ner med både projekt och systemen, vilket Patrik fick erfara när han började på Min Pension för några år sedan:

-År 2013 startade Pensionsmyndigheten en kampanj som man kallade Prognos till Alla vilken var menad som reklam för pensionsprognosen. Så här i efterhand kan vi nog lugnt säga att ingen av oss var speciellt förberedda på konsekvenserna.”

-Vad hände?
-Systemet stannade. Vi hade överhuvudtaget inte kunnat föreställa oss att volymerna skulle öka så pass mycket som det gjorde när det plötsligt blev en 5-6-dubbling av transaktionsvolymerna. Det är roligt med framgång och att vara populär men icke desto blev det problem.

Direkt efteråt satte vi oss ner för att en total genomlysning och tillsammans upptäckte vi då bland annat att vårt Content Management System (CMS) inte riktigt hängde med. Vi hade helt enkelt inte kunnat testa en volymökning på den nivån som uppstod. Men den verkligt stora lärdomen från den perioden var det engagemang och den  kompetensuppbyggnad som grundlades. Redan på hösten 2014 började vi prestandatesta inför säsongen 2015, med olika scenarios och tester mot Försäkringskassan, pensionsmyndigheten och andra inblandade. Så inför 2015 kände vi oss ordentlig förberedda.

-Gick det bättre?

-Absolut. Men ändå dök en oförutsedd händelse upp. Plötsligt började alla logga in med Bank-ID (tidigare med Pin-kod), vilket vi inte hade haft möjlighet att testa. Systemen saktade ner och nu blev det panikåtgärder igen. Men på det hela taget var det en massiv förbättring mellan 2014 och 2015 och än en gång tog vi lärdom och jobbade på med nya tester under hösten 2015. Och nu under 2016 kan jag konstatera att vi hade 3 mycket små avbrott på totalt 10 minuter. Så efter hårt arbete har det blivit en riktigt solskenshistoria!

-Vi har verkligen jobbat hårt, säger Patrik. Vår målbild har varit att vi nu under 2016 skall kunna luta oss tillbaka när det orangea kuvertet går ut och njuta av att vi faktiskt klarar den ökade transaktionsvolymen utan problem. Och så har det faktiskt blivit.

En investering i engagemang

-Jag vill gärna se allt detta arbete under de senaste tre åren som en investering i engagemang, menar Patrik. Tillsammans med Min Pensions tre leverantörer – Sigma, Lights in Line och EVRY – som representerar olika inriktningar och specialkompetenser, gäller det ju också att balansera dem mot varandra och ibland sansa sig något. Det är ju trots allt tre leverantörer med fokus åt olika håll. Sigma är ”viljan att leverera”, EVRY är ”struktur, ordning och reda” medan Lights In Line är experter på sitt område men också teknikentusiaster ut i fingerspetsarna. Så för att få allt att fungera så måste man ibland nästan be respektive expert för en stund byta plats för att på så sätt öka förståelsen för helheten. Idag tycker jag på det hela taget att det här samarbetet fungerar helt utmärkt.

-För mig är det också oerhört viktigt att alla har en tydlig medvetenhet av målbilden, säger Patrik. Oavsett om jag har egna anställda eller köper in konsulttjänster så är det ju människor med stor kompetens som måste samarbeta och kommunicera. Och ju mer engagerade de är dess bättre blir det. Det är egentligen väldigt enkelt, har man viljan så brukar det mesta fixa sig.

-Vad händer framåt hos Min Pension?

-Idag har vi 2,6 miljoner registrerade medborgare i våra system och vi hoppas att kunna ta oss upp till 5 miljoner. Varje år får vi in ca 300.000 nya men det är framför allt de som börjar bli äldre och närmar sig sin pensionen. Vi vill ha in fler 30- och 40-åringar och vårt mål är att varje ”pensionsfähig” person i Sverige skall göra minst en prognos varje år. Detta skulle också betyda att vi skulle få ett jämnare flöde över året när volymökningen inte längre blir så starkt kopplade till det orangea kuvertet. Min förhoppning är att pensionsprognosen blir en vardagligt återkommande rutin för alla och att man då och då tittar in till oss på Min Pension.

-När det sedan kommer till prestanda och samtidiga användare kan det vara bra att jämföra med en av våra storbanker som har cirka 170 miljoner inloggningar per år. Om vi skulle erbjuda pensionsprognoser som en integrerad del i deras system pratar vi om en massiv ökning i transaktionsvolymerna hos oss. På något sätt tror jag att vi kommer att komma hit så småningom så det här med prestandatester, bra system och välfungerande drift kommer bara att bli viktigare och viktigare för oss.